Pomoc społeczna PFM

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ MUZYCZNĄ

 1. Regulamin przyznawania pomocy społecznej został uchwalony przez Zarząd Polskiej Fundacji Muzycznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Fundacji.
 2. Pomoc społeczna jest realizowana w ramach pozyskiwanych przez Fundację środków przeznaczanych decyzją Zarządu PFM na ten cel.
 3. Pomoc społeczna jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej lub rzeczowej dla osoby związanej z branżą muzyczną oraz biskich i rodzin takich osób, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych.
 4. Pomoc społeczna (pieniężna lub rzeczowa) może być udzielana osobom, o których mowa w pkt. 3. powyżej, których w ciągu 3 kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy społecznej także w przypadkach, w których różnica pomiędzy dochodem a uzasadnionymi wydatkami nie przekracza ww. kwoty.
 5. Do dochodów nie wlicza się jednorazowych świadczeń socjalnych i zasiłków celowych. 
 6. Podstawą do ubiegania się o pomoc jest pisemny wniosek o udzielenie pomocy społecznej osoby ubiegającej się o pomoc z wyszczególnieniem zakresu udzielenia pomocy wraz z następującą dokumentacją:
  • a) opis sytuacji osobistej i rodzinnej uzasadniającej objęcie pomocą społeczną;
  • b) zaświadczenie lekarskie, potwierdzające występowanie choroby lub niepełnosprawności z zaleceniem uzasadniającym udzielenie pomocy;
  • c) kosztorys sporządzony przez instytucję, z usług której skorzysta podopieczny;
  • d) zestawienie stałych miesięcznych kosztów utrzymania;
  • e) zaświadczenie z OPS o sytuacji materialno-bytowej osoby wnioskującej o objęcie pomocą społeczną – jeśli dotyczy;
  • f) dokumenty potwierdzające dochody osoby składającej wniosek (wg kryteriów określonych w pkt. 4.);
  • g) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • h) zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu
  • i) krótka informacja o dorobku zawodowym Wnioskodawcy.
 7. Decyzję o objęciu pomocą społeczną podejmuje Zarząd Fundacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji podjętej przez PFM, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna.
 8. Decyzja o objęciu wnioskodawcy pomocą społeczną zawierać będzie wysokość pieniężnej pomocy społecznej, rodzaj pomocy rzeczowej, okres świadczenia przez Fundację pomocy społecznej, inne warunki świadczenia pomocy społecznej. 
 9. Osoba, której przyznana została pomoc społeczna Fundacji zobowiązana jest do współdziałania 
  z Zarządem i personelem Fundacji. Brak takiej współpracy może stanowić podstawę do ograniczenia świadczenia lub zaprzestania jej udzielania. W takim przypadku osoba objęta pomocą społeczną zostanie poinformowana o ograniczeniu lub zaprzestaniu świadczenia pomocy społecznej.
 10. Wprowadzenie w błąd Fundacji np. co do faktów wskazanych w pkt 6. lub przeznaczanie środków w ramach pomocy społecznej na inne niż wskazane we wniosku cele może skutkować wstrzymaniem, zaprzestaniem świadczenia pomocy społecznej oraz koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy w zakresie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie z pominięciem procedury określonej w ust. 6. powyżej na podstawie pozyskanej przez Zarząd Fundacji wiedzy o potrzebach oraz sytuacji życiowej i rodzinnej osoby mającej być objętą pomocą społeczną.
 12. Na prośbę Fundacji osoba objęta pomocą społeczną zobowiązuje się do złożenia w biurze Fundacji dokumentów (faktury, rachunki) potwierdzających wykorzystanie przyznanej pomocy finansowej.
 13. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia pomocy społecznej.
 14. Realizacja jednorazowej pomocy społecznej następuje na mocy decyzji Zarządu Fundacji. Realizacja innej niż jednorazowa pomocy społecznej odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę i Fundację.
 15. Polska Fundacja Muzyczna zapewnia ochronę danych osobowych osób ubiegających się o objęcie pomocą społeczną udostępnionych w związku ze złożeniem wniosku o objęcie pomocą społeczną.
  • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o objęcie pomocą społeczną jest Polska Fundacja Muzyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa.
  • Przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o objęcie pomocą społeczną następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę ubiegającą się o objęcie pomocą społeczną, o której mowa w punkcie 3. niniejszego Regulaminu, na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
  • Polska Fundacja Muzyczna stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych osób ubiegających się o objęcie pomocą społeczną, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  • Osobie ubiegającej się o przyznanie pomocy społecznej przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizowania, poprawiania oraz żądanie ich usunięcia z zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia danych uniemożliwia udzielenie pomocy.
 16. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Fundacji. Zawarte umowy oraz wnioski złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia wniosku.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03 stycznia 2022 roku.