Fundusz Pomocowy PFM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMOGI
Z FUNDUSZU POMOCOWEGO POLSKIEJ FUNDACJI MUZYCZNEJ

 1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla muzyka/osoby zawodowo związanej z branżą muzyczną, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby lub zdarzeń losowych.
 2. Zapomoga może być przyznana w formie pieniężnej lub rzeczowej.
 3. Muzyk/osoba zawodowo związana z branżą muzyczną może otrzymać zapomogę w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku uniemożliwiających wykonywanie zawodu, trudnej sytuacji życiowej powodującej znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej.
 4. Wypełniony i podpisany wniosek o zapomogę powinien być dostarczony na załączonym formularzu do siedziby Polskiej Fundacji Muzycznej osobiście lub pocztą.
 5. Wniosek ma prawo złożyć osoba starająca się o zapomogę lub inna osoba bądź instytucja, w tym również Polska Fundacja Muzyczna.
 6. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów takich jak :
  1. Opinia lekarska, dokumentacja przebiegu leczenia, zestawienie kosztów poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją, ewentualnie preliminarz przewidywanych kosztów. 
  2. Dokumenty poświadczające aktualną sytuację Wnioskodawcy oraz rodziny wspólnie z Wnioskodawcą zamieszkującej: PIT, odcinki rentowe, itp 
 7. Wniosek o zapomogę jest opiniowany przez Zarząd PFM.
 8. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd lub Rada Fundacji, do momentu powołania przy Polskiej Fundacji Muzycznej specjalnej Komisji ds. zapomóg i innych form pomocy finansowej.
 9. Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany  o decyzji podjętej przez PFM w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 10. Zapomoga pieniężna może być przyznana maksymalnie w kwocie 2.500 PLN, nie częściej niż raz w ciągu 6 miesięcy.
 11. Jakiekolwiek odstępstwa od punktów 8 i 9 na wniosek Prezesa Zarządu PFM może uchwalić Rada Fundacji.