Statut PFM

Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Fundacja nosi nazwę: POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA
 2. Fundacja może używać skróconej nazwy: PFM
  Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. 
 3. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym spisanym w dniu 18 lipca 2003 r. przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w Warszawie, w Kancelarii przy Alei Pawła II nr 70 m. 5 za numerem Repertorium A. Nr 8239/2003

§ 2.

 1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3. 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać emblematy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cel Fundacji i formy działania 

§ 8.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy Ludziom Muzyki, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

§ 9. 

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez: 

 1. Przekazywanie środków finansowych, w formie dotacji, zapomóg, rent, nisko oprocentowanych pożyczek, innych świadczeń pieniężnych, a także wszelkich świadczeń rzeczowych, w tym doradztwa, na rzecz artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebujących wsparcia;
 2. Zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek publicznych; 
 3. Stała i okazjonalna współpraca ze sponsorami i darczyńcami poprzez tworzenie klubu sponsora;
 4. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi i świadczącymi usługi medyczne, które mogą objąć systemową opieką grupę zawodową Artystów Muzyków;
 5. Tworzenie programów socjalnych oraz organizacja doraźnej pomocy socjalnej dla potrzebujących wsparcia ludzi muzyki;
 6. Tworzenie funduszy celowych, w szczególności: pomocowego, stypendialnego;
 7. Utworzenie Funduszu Domu Artysty Muzyka, na którym Fundacja gromadzić będzie środki finansowe przeznaczone na utworzenie w przyszłości Domu Artysty Muzyka.
 8. Organizowanie i finansowanie przygotowania i udostępnienia publikacji popularnonaukowych na tematy związane z działalnością Fundacji dla szerokiego kręgu odbiorców.
 9. Wydawanie i nieodpłatny kolportaż cyklicznego informatora poświęconego celom Fundacji i bieżącej ich realizacji;
 10. Przygotowanie i bieżące prowadzenie strony internetowej poświęconej działalności i projektom Fundacji;
 11. Otwarcie ogólnodostępnego biura w Warszawie. 
 12. Organizację indywidualnych i zbiorowych wystaw artystycznych, w tym sztuki, fotografii, przedmiotów użytkowych, instrumentów muzycznych, innych, mogących służyć celom Fundacji;
 13. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków, upamiętniających ważne wydarzenia muzyczne i wybitnych ludzi muzyki;
 14. Zbieranie wiadomości, zdjęć i komentarzy dla środków masowego przekazu, na temat polskiej kultury i edukacji muzycznej, a także problemów ludzi muzyki;
 15. Tworzenie archiwum wybitnych dla kultury polskiej wydarzeń i nagrań muzycznych,
 16. Działalność wydawniczą,
 17. Współpracę z krajowymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami przy realizacji wspólnych projektów,
 18. Współpracę z organizacjami wykonawców, autorów, producentów i menadżerów działających w branży muzycznej.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać inne polskie lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbliżona z celem Fundacji, a także współpracować z takimi osobami i jednostkami przy realizacji wspólnych celów.

§ 11.

Działalność Fundacji wyklucza:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku Fundacji na członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12. 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5 000 zł wniesiony przez fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

a) dotacji i subwencji;
b) darowizn, spadków i zapisów;
c) subwencji i dotacji osób prawnych;
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochodów z majątku własnego;

§ 14.

 1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację celu Fundacji. 
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą, jeżeli nie są sprzeczne ze statutem Fundacji.

§ 15.

Osobom fizycznym lub prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowych lub łącznych w wysokości równej co najmniej równowartości 500 Euro, Zarząd Fundacji przyzna, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

Organy Fundacji

§ 16.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17.

Rada Fundacji składa się z od 3 do 11 członków.

§ 18.

 1. Członkowie Rady Fundacji, powoływani są przez Fundatora w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
 2. W taki sposób powołana Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje w wypadku:
  • złożenia Przewodniczącemu Rady pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie;
  • śmierci członka Rady;
  • odwołania ze składu Rady uchwałą Rady Fundacji podjętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów;
  • orzeczenia przez sąd kary pozbawienia praw publicznych lub skazania za umyślne przestępstwo na karę pozbawienia wolności.
 4. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Fundacji nowi członkowie powoływani są uchwałą Rady Fundacji podjętą zwykłą większością głosów.

§ 19.

 1. Rada Fundacji zbiera się na zarządzenie Przewodniczącego Rady, na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady, lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji. 
 3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia należy do Przewodniczącego Rady, któremu pomocy w tej czynności udziela Zarząd Fundacji. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Fundacji powinny być doręczone najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz zawierać zaplanowany przez Przewodniczącego porządek obrad. Zawiadomienia mogą być doręczane pocztą elektroniczną. 

§ 20.

Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym Fundacji oraz posiadającym uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) zatwierdzanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c) opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
e) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji zgodnie z poprzedzającymi przepisami, a także powoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji;
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, a także określanie zasad ich wynagradzania;
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji;
i) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, a także zatwierdzanie regulaminów określających szczegółowe zasady wypłat przez Fundację pomocy finansowej osobom potrzebującym;
j) zawieranie umów o świadczenie pracy z członkami Zarządu Fundacji.

§ 21.

O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 osób. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji powinny być protokołowane. 

§ 22.

Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być osobami, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

§ 23.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany przez Radę Fundacji.

§ 24.

Członek Zarządu Fundacji nie może być członkiem Rady Fundacji, ani pozostawać z członkiem Rady Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 25.

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,
 3. kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
 4. przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
 5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje działalnością Fundacji,
 6. ustala strukturę organizacyjną, wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenie dla pracowników Biura Fundacji,
 7. reprezentuje Fundację jako pracodawcę, w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 8. sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 9. sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe
 10. określa wzory używanych przez Fundację odznak, pieczęci i emblematów,
 11. podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla Rady Fundacji.

§ 26.

Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez Radę Fundacji. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu obejmuje stanowisko Prezesa. Prezes Zarządu związany jest z Fundacją kontraktem menedżerskim lub umową o pracę.

§ 27.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 28.

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego, zaś w przypadku zarządu trzyosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.

§ 29.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
f) działania na niekorzyść Fundacji
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

§ 30.

Cel Fundacji może być zmieniony przez zmianę statutu. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji.

§ 31.

Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji. Rada powołuje Likwidatora, który w okresie likwidacji sprawuje obowiązki jednoosobowego zarządu Fundacji