Statut PFM

STATUT Polskiej Fundacji Muzycznej
ze zmianami z dnia 20.05.2021
tekst jednolity (pobierz)

Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Fundacja nosi nazwę: POLSKA FUNDACJA MUZYCZNA
 2. Fundacja może używać skróconej nazwy: PFM
  Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. 
 3. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym spisanym w dniu 18 lipca 2003 r. przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w Warszawie, w Kancelarii przy Alei Pawła II nr 70 m. 5 za numerem Repertorium A. Nr 8239/2003

§ 2.

 1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3. 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 

Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

§ 6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać emblematy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cel Fundacji i formy działania 

§ 8.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy, w tym pomocy społecznej, Ludziom Muzyki, ich rodzinom i bliskim, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz upamiętnianie osób zasłużonych dla środowiska muzycznego.

§ 9. 

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:  

 1. Organizowanie i prowadzenie wszelkiej pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., a w szczególności gromadzenie i podział funduszy dla osób potrzebujących pomocy poprzez:
  a. zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie lub współorganizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, loterii, aukcji a także zbiórek publicznych;
  b. przekazywanie środków finansowych, w formie dotacji, zapomóg, rent, innych świadczeń pieniężnych, a także wszelkich świadczeń rzeczowych, w tym doradztwa, na rzecz artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej lub ich rodzin i bliskich, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebujących wsparcia;
  c. tworzenie programów socjalnych oraz organizację doraźnej pomocy socjalnej dla potrzebujących wsparcia ludzi muzyki;
  d. tworzenie funduszy celowych, w szczególności: pomocowego, stypendialnego, przeznczonych dla osób lub grup muzyków, lub środowisk muzycznych.
 2. Stała i okazjonalna współpraca ze sponsorami i darczyńcami. 
 3. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi i świadczącymi usługi medyczne, które mogą objąć bieżącą lub systemową opieką grupę zawodową Artystów Muzyków.
 4. Organizowanie i finansowanie przygotowania i udostępnienia publikacji na tematy związane z działalnością Fundacji dla szerokiego kręgu odbiorców.
 5. Przygotowanie i bieżące prowadzenie strony internetowej poświęconej działalności i projektom Fundacji, komunikowanie działań PFM w mediach i mediach społecznościowych.
 6. Prowadzenie ogólnodostępnego biura w Warszawie. 
 7. Organizację mogących służyć celom Fundacji indywidualnych i zbiorowych wystaw artystycznych, w tym sztuki, fotografii, przedmiotów użytkowych, instrumentów muzycznych, innych.
 8. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków, upamiętniających ważne wydarzenia muzyczne i wybitnych ludzi muzyki.
 9. Zbieranie wiadomości, zdjęć i komentarzy dla środków masowego przekazu, na temat polskiej kultury i edukacji muzycznej, a także problemów ludzi muzyki.
 10. Tworzenie archiwum ważnych dla kultury polskiej wydarzeń i nagrań muzycznych.
 11. Działalność wydawniczą.
 12. Współpracę z krajowymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami przy realizacji wspólnych projektów.
 13. Współpracę z organizacjami wykonawców, autorów, producentów i menedżerów działających 
  w branży muzycznej.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać inne polskie lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji, a także współpracować z takimi osobami i jednostkami przy realizacji wspólnych celów.

§ 11.

Działalność Fundacji wyklucza:

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”,

b. przekazywanie majątku Fundacji członkom organów Fundacji lub pracownikom oraz ich osobom bliskim na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12. 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5 000 zł wniesiony przez fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

a. dotacji i subwencji od osób prawnych;
b. darowizn, spadków i zapisów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku własnego;
e. wpłat z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
f. odsetek od wkładów na rachunkach i lokatach bankowych.

§ 14.

 1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację celów Fundacji. 
 2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą, jeżeli cele takie nie są sprzeczne ze statutem Fundacji.
Organy Fundacji

§ 15.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 16.

Rada Fundacji składa się z od 3 do 11 członków.

§ 17.

 1. Członkowie Rady Fundacji, powoływani są przez Fundatora w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
 2. W taki sposób powołana Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje w wypadku:
  a. złożenia Przewodniczącemu Rady przez członka Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie;
  b. śmierci członka Rady;
  c. odwołania ze składu Rady uchwałą Rady Fundacji podjętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów;
  d. orzeczenia przez sąd kary pozbawienia praw publicznych lub skazania za umyślne przestępstwo na karę pozbawienia wolności.
 4. Nowi członkowie powoływani są uchwałą Rady Fundacji podjętą zwykłą większością głosów.
 5. Członkowie Rady Fundacji i Przewodniczący wybierani są na czas nieoznaczony. Mandat Członka Rady wygasa z chwilą rezygnacji, śmierci albo na skutek odwołania.

§ 18.

 1. Rada Fundacji zbiera się na zarządzenie Przewodniczącego Rady, na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady, lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji. 
 3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia należy do Przewodniczącego Rady, któremu pomocy w tej czynności udziela Zarząd Fundacji. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Fundacji powinny być doręczone najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz zawierać zaplanowany przez Przewodniczącego porządek obrad. Zawiadomienia mogą być doręczane pocztą elektroniczną. 
 4. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada może również podejmować uchwały w trybie obiegowym oraz za pomocą poczty elektronicznej.

§ 19.

Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym Fundacji oraz posiadającym uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze wobec Zarządu. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a. zatwierdzanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
c. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji zgodnie z poprzedzającymi przepisami, a także powoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji;
g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, a także określanie zasad ich wynagradzania;
h. podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji;
i. uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, a także zatwierdzanie regulaminów określających szczegółowe zasady wypłat przez Fundację pomocy finansowej osobom potrzebującym;
j. zawieranie umów o świadczenie pracy z członkami Zarządu Fundacji.

§ 20.

O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 osób. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji powinny być protokołowane. 

§ 21.

Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być osobami, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

§ 22.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.

§ 23.

Członek Zarządu Fundacji nie może być członkiem Rady Fundacji, ani pozostawać z członkiem Rady Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 24.

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów jej działania,
 3. kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
 4. przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
 5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje działalnością Fundacji,
 6. ustala strukturę organizacyjną, wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenie dla pracowników Biura Fundacji,
 7. reprezentuje Fundację jako pracodawcę, w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 8. sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 9. sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe
 10. określa wzory używanych przez Fundację odznak, pieczęci i emblematów,
 11. podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla Rady Fundacji.

§ 25.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez Radę Fundacji. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu obejmuje stanowisko Prezesa. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
 2. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

§ 26.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27.

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest:
a. Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo,
b. dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem – łącznie,
c. Członek Zarządu – jednoosobowo w sprawach zwykłego zarządu.

§ 28.

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d. nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
f. działania na niekorzyść Fundacji
g. istotnego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów Fundacji. 

§ 29.

Cel Fundacji może być zmieniony przez zmianę statutu. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji.

§ 30.

 1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji. Rada powołuje Likwidatora, który w okresie likwidacji sprawuje obowiązki jednoosobowego zarządu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zgodne lub podobne do celów Fundacji określonych w § 8, zgodnie z przepisami ustawy o fundacjach.